Čo je to family office?

30/12/2019
Čo je to family office?
Čo je family office, známá aj ako rodinná kancelária?

Family office sú poradenské spoločnosti zaoberajúce sa správou súkromného majetku ultra bohatých jednotlivcov (UHNW). Od tradičných spoločností, ktoré spravujú majetok sa líšia tým, že ponúkajú riešenie pre finančnú a investičnú stránku života veľmi bohatej osoby alebo celej jej rodiny. Napríklad mnoho “family office“ ponúka služby v oblastí plánovania rozpočtu, poistenia, charitatívnych výdavkov, správy rodinných podnikov, prevodov majetku a rôznych daňových služieb.

Family office poskytuje širšiu škálu služieb, ktoré sú šité na mieru potrebám veľmi bohatých klientov. Od správy ich investícií po poradenstvo v oblasti charity, poskytujú tieto family office kompletné finančné riešenia pre veľmi bohatých jednotlivcov. Family office sa okrem iného môžu zaoberať aj rôznymi nefinančnými aspektmi života ich klientov, ako napríklad súkromné školy pre deti, služby spojené s cestovaním a rôznymi inými opatreniami pre domácnosť.

Rozdelenie family office

Family office sa zvyčajne rozdeľujú na single family office alebo multiple family office, ktoré sa niekedy označujú ako MFO. Single family office poskytuje svoje služby iba jednej rodine, zatiaľ čo multiple family office sa viac podobajú tradičným spoločnostiam zaoberajúcim sa správou súkromného majetku a budujú svoje podniky tak, aby mohli poskytovať svoje služby viacerých klientom naraz. Multiple FO sú vo svete oveľa rozšírenejšie najmä vďaka tomu, že sa náklady na ich prevádzku sú nižšie.

Kľúčové body

  • Family office sú spoločnosti poskytujúce komplexné služby v oblasti správy súkromného majetku, ktoré tieto služby poskytujú len jednej alebo malému počtu viacerých, veľmi bohatých rodín.
  • Okrem základných finančných služieb, family office poskytujú aj služby concierga, plánovanie, poradenstvo pre charitu a ďalšie komplexné služby.
  • Single family office poskytujú služby iba jednej osobe a ich rodinám, zatiaľ čo multiple family office poskytujú svoje služby malému počtu viacerých rodín.

Poskytovanie poradenstva a služieb pre tie najbohatšie rodiny v rámci jedného komplexného plánu správy majetku je ďaleko nad kapacitou akéhokoľvek profesionálneho poradcu. Vyžaduje si to dobre koordinované a spoločné úsilie tímov odborníkov z právnych, poisťovacích, investičných, realitných, obchodných a daňových sfér, tak aby bol zabezpečený potrebný rozsah zdrojov plánovania a poradenstva pre klientov. Väčšina family office kombinujú správu aktív, správu hotovosti, riadenie rizika, finančné plánovanie, správu životného štýlu a rôzne ďalšie služby, aby každej rodine poskytli zdroje na riešenie hlavných problémov, ktorým rodina čelí.

Podobné: Čo je správa majetku conciergom?

Správa a rozdelenie dedičstva

Po celoživotnom hromadení majetku sú veľmi bohaté rodiny konfrontované viacerými prekážkami, ktoré im bránia maximalizovať ich dedičstvo, a to vrátane konfiškačných daní, komplexných majetkových zákonov a komplikovaných rodinných a obchodných problémov. Komplexný plán prevodu majetku musí zohľadňovať všetky aspekty majetku rodiny, vrátane prevodu alebo manažovaniu obchodných záležitostí, dispozície nehnuteľností, správy rodinných fondov, filantropických túžob a kontinuity riadenia rodiny. Vzdelávanie rodiny je dôležitým aspektom family office, čo zahŕňa vzdelávanie rodinných príslušníkov o finančných záležitostiach a vštepovanie rodinných hodnôt s cieľom minimalizácie konfliktu medzi generáciami, aby sa tak zabezpečilo, že plán prevodu majetku v rodine bude dobre koordinovaný a optimalizovaný pôvodným prianiam členov rodiny.

Riadenie životného štýlu

Mnohé family office navyše pôsobia aj ako osobný concierge pre rodiny s deťmi, a tak riešia ich osobné záležitosti a starajú sa o ich životné potreby. To môže zahŕňať vykonávanie previerok osobných a obchodných zamestnancov, poskytovanie osobnej bezpečnosti doma ale aj na cestách, správu jácht a lietadiel, plánovanie obchodných aj súkromných ciest a zefektívnenie obchodných záležitostí. 

Podľa magazínu The New York Times priekopníkom family office z konca 19. storočia je rodina Rockefellerových. Family office sa postupne stali populárnymi najmä v osemdesiatych rokoch a od roku 2005, odkedy sa čoraz viac ľudí stalo ultrabohatými a tým family office boli na vzostupe.

Tradičná family office

Tradičná family office je obchodná služba poskytovaná rodine. Jej funkciou je centralizácia spravovania významného rodinného majetku. Tieto spoločnosti väčšinou zamestnávajú zamestnancov na správu investícií, daní, filantropických aktivít, trustov a rôznych právnych záležitostí. Účelom family office je efektívne prevádzať získané bohatstvo z generácie na generáciu. Family office investuje peniaze rodiny, spravuje všetok majetok rodiny a podľa potreby vykonáva platby jednotlivých členov rodiny.

“Family Office Council“,  ktorá je skupinou pre single family office, definuje tieto spoločnosti ako “súkromné organizácie, ktoré riadia investície jednej bohatej rodiny. Aktívami je majetok rodiny, ktorý bol častokrát nahromadený viacerými generáciami. Niektoré family offices poskytujú okrem správy investícií aj osobné služby, ako je riadenie zamestnancov domácnosti alebo organizovanie cestovania.

Medzi ďalšie služby, ktoré tradičná family office ponúka patrí správa majetku, každodenné účtovníctvo a mzdové záležitosti či správa právnych záležitostí. Family office často poskytujú služby manažovania rodiny, medzi ktoré patrí finančné a investičné vzdelávanie pre rodinu, koordinácia filantropických činností a plánovanie okolo dedičstva.”

Moderná family office

Definovanie služieb poskytovaných modernou family office nie je vôbec jednoduché a aj odborníci v tejto oblasti uvádzajú: “Ak ste pochopili ako funguje single family office, pochopili ste ako funguje len tento druh.” Niektoré firmy sa snažia odlíšiť od iných jedinečnými ponukami služieb, ako napríklad profilovanie osobnosti rodinných príslušníkov na podporu a zlepšenie komunikácie v rámci medzi-generačnej správy majetku.

Niektorí odborníci vytvorili modely, aby sa pokúsili vysvetliť typy existujúcich family office a typy rôznych služieb, ktoré ponúkajú. Scott Gardner, prezident spoločnosti Sterling Wealth Management, ich rozdelil do 4 tried:

Trieda Family office I poskytuje realitné a finančné služby a je zvyčajne prevádzkovaná nezávislou spoločnosťou, ktorá má priamy dohľad nad spravovanými záležitosťami, prostredníctvom rodinného správcu. Typická family office triedy I ponúka komplexný finančný dohľad nad všetkými likvidnými finančnými aktívami, ponúka dennú správu všetkých nelikvidných aktív, napríklad nehnuteľností, dokáže spravovať celý rodinný majetok s malým alebo žiadnym dozorom, účtuje si mesačný paušálny poplatok za svoje služby, poskytuje poradenstvo mimo konfliktov záujmov, nepredáva žiadne produkty a ponúka komplexnú mesačnú správu o všetkých realitných činnostiach bez akéhokoľvek ďalšieho poplatku.

Trieda Family office II je taktiež známa ako aj virtuálna family office (VFO). Táto trieda pomáha pri finančnom dohľade nad všetkými likvidnými finančnými aktívami, pomáha pri každodennej správe všetkých nelikvidných aktív, napríklad nehnuteľností, pomáha pri správe rodinného majetku s malým alebo žiadnym dozorom, za svoje služby si účtuje paušálny poplatok, poskytuje poradenstvo mimo konfliktov záujmov a nepredáva žiadne produkty.

Trieda Family office III sa zameriava na poskytovanie finančných služieb a je typicky prevádzkovaná bankou, advokátskou kanceláriou alebo účtovníckou firmou. Zvyčajne ponúka investičné poradenstvo za určitý poplatok, môže ponúkať produkty a služby, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti family office a nelikvidné aktíva priamo nespravuje.

Podobné: Ako správcovia majetkov oslovujú ultra-bohatých klientov

Trieda Family offices IV sa zameriava na poskytovanie služieb spojených s nehnuteľnosťami a je zvyčajne prevádzkovaná rodinami za pomoci malého pomocného personálu. Zvyčajne má zamestnancov, ktorí monitorujú majetok a hlásia rodinnému správcovi akékoľvek nezrovnalosti, poskytuje základné administratívne služby, ako je vedenie účtovníctva a triedenie pošty a môže mať kanceláriu v dome niektorého člena rodiny.

V roku 2016 sa samostatné family office nachádzali v prechodnom štádiu a to preto, že zakladajúci patriarchovia zostarli alebo zomreli. Generácia, ktorá zdedila ich majetok často považuje náklady na family office za neprimerané. Preto sa objavujú nové modely týchto spoločností, vrátane virtuálnej family office.

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam

Family office v Spojených štátoch amerických sú politicky aktíve a prispievajú mnohým kandidátom na ich volebné kampane. Využívajú rôzne sofistikované techniky, aby sa vyhli svojim daňovým povinnostiam, ktoré môžu výrazne znížiť daňové zaťaženie, prinajmenšom to tak funguje v Spojených štátoch amerických. Koalícia súkromných investorov a Združenie family offices, lobujú u Americkej komisie pre cenné papiere a burzu, aby vydala priaznivé rozhodnutia v tejto veci. Ich spojenci ako Asociácia spravovaných fondov, Asociácia heždových fondov, aktívne vytvárajú politický nátlak na Kongres Spojených štátov amerických aby zachoval a rozšíril ustanovenia, ktoré umožňujú takéto vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.